Dla branży ubezpieczeniowej

BI
bi-insurance

  • Analizy płatności
  • Analizy liczby ryzyk i ubezpieczonych
  • Migracja ubezpieczonych między ryzykami
  • Asocjacje między produktami

Dla branży ubezpieczeniowej

Ze względu na zmiany zachodzące w wielu obszarach, w tym szczególnie w obszarze ochrony zdrowia, rynek ubezpieczeń rozwija się obecnie bardzo dynamicznie. Rośnie liczba produktów, ubezpieczonych, często zmieniają się prowizje oraz konfiguracja, w jakiej produkty są sprzedawane. Wysoka dynamika zmian wymaga szybkiego dostępu do sprawdzonej, rzetelnej informacji tak, aby podejmowane decyzje i tworzone plany miały uzasadnienie w faktach i wynikach analiz, a nie bazowały na przypuszczeniach i przeczuciach.

Często spotykaną sytuacją w firmach zajmujących się działalnością brokerską jest posiadanie kilku systemów informatycznych służących do ewidencji różnych danych: osobny system służy do ewidencji ryzyk dla osób prywatnych, osobny do ewidencji ubezpieczeń udzielanych firmom i instytucjom, osobny do obsługi finansowo-księgowej, a jeszcze osobny do rejestracji umów o pracę i wynagrodzeń pracowników. Istnienie kilku niezależnych systemów skutecznie utrudnia uzyskanie spójnego obrazu prowadzonej działalności.

Hurtownia danych

Rozwiązaniem problemu integracji danych i tym samym uzyskanie spójnego i wiarygodnego źródła danych dla analiz i raportów jest zbudowanie centralnego repozytorium danych bazującego na idei hurtowni danych. W odróżnieniu od bazy danych, hurtownia danych przechowuje dane tak, aby jak najlepiej i jak najszybciej spełnić dowolne żądania raportowe. Dane z systemów dziedzinowych są przenoszone do hurtowni danych przez proces ETL, który dba o ich poprawność, integralność oraz aktualność. Proces ETL może pobierać dane z dowolnej liczby źródeł, dzięki czemu koncepcja hurtowni danych nie jest ograniczona do danego systemu czy danej lokalizacji.

i
Integracja danych pomiędzy systemami nie jest zadaniem łatwym i – uwzględniając wielkość zbiorów danych – na pewno nie może być wykonywana ręcznie. W ramach prac konieczne jest ustalenie reguł integracji, a nierzadko także wsteczne uzupełnienie danych w systemach dziedzinowych.

Warto jednak poświęcić czas i środki na przeprowadzenie integracji. Możliwość analizy na jednym zestawieniu, danych pochodzących z różnych systemów, a nawet różnych lokalizacji przynosi, nieosiągalną przed integracją, możliwość spojrzenia na pracę firmy jako całości, bez podziału na systemy czy lokalizacje.

Raportowanie i analizy klasy Business Intelligence

Utworzenie centralnego repozytorium danych raportowych (hurtowni danych) otwiera bardzo szerokie spektrum możliwości opracowania wiarygodnej, aktualnej i użytecznej informacji na podstawie zgromadzonych danych.

Zaletami raportowania BI bazującego na hurtowni danych są:

  • możliwość łączenia danych z różnych obszarów merytorycznych,
  • możliwość wykonywania zestawień przekrojowych,
  • możliwość odnoszenia danych z aktualnych okresów czasu do danych archiwalnych.

Wypracowane analizy należy odpowiednio zaprezentować wyróżniając przypadki wymagające natychmiastowej uwagi. Wraz z rozwojem systemu raportowego rośnie liczba analiz, dlatego są one grupowane w postaci pulpitów raportowych o różnym poziomie dostępności dla użytkowników.

Informacje prezentowane w analizie mogą być wizualizowane w różny sposób, w zależności od potrzeb: tabela, tabela przestawna, wykres, miernik itd. Może to być jedna lub wiele form. Każdą analizę można eksportować do arkusza kalkulacyjnego w celu dokonania zmian.

np
Przykładowy zbiór pulpitów raportowych dla branży ubezpieczeniowej

Główny pulpit zarządczy zawierający najistotniejsze wskaźniki, zestawienia i wykresy. Dzięki dostępowi do takiego pulpitu osoba zarządzająca w jednej chwili jest w stanie uzyskać wiedzę, czy występują sytuacje wymagające natychmiastowej uwagi.

Ubezpieczeni. Pulpit raportowy pozwalający na analizę profilu ubezpieczonych (rozkład liczby ubezpieczonych ze względu na wiek, płeć, miejsce zamieszkania etc).

Ryzyka. Pulpit raportowy dzięki któremu łatwo można sprawdzić komu i kiedy kończy się dane ubezpieczenie, które ryzyka zostały wykupione pierwszy raz w danym miesiącu, ile ryzyk zostało wznowionych, ile ryzyk kończy się w danym miesiącu etc.

Ubezpieczyciele. Pulpit raportowy prezentujący proces migracji ubezpieczonych pomiędzy ubezpieczycielami oraz pozwalający na sprawdzenie czy i jakie powiązania występują w wykupywanych ryzykach.

Składki. Pulpit raportowy pozwalający na sprawdzenie kto i jak długo zalega z płaceniem składek, jaka jest sumaryczna liczba dni opóźnienia, jakie zyski generują składki.

Symulacje. Pulpit raportowy dedykowany symulacjom oraz analizom what-if. Przykładowa analiza może odpowiadać na pytania jak zmieniłby się zysk, gdyby prowizje miały inne wartości? Które produkty warto łączyć w pakiety? Jakie wartości będą miały zyski, zakładając, że liczba ryzyk wzrośnie o 5%, składki wzrosną o 1.2% w pierwszym i o 0.5% w drugim półroczu?

i
Jeśli, pomimo posiadania gotowych pulpitów raportowych, operator będzie potrzebował własnej, autorskiej analizy wtedy może ją zbudować, zwizualizować i zapisać na własnym pulpicie samodzielnie.

Do wykonania tych czynności nie jest wymagana specjalistyczna wiedza informatyczna ani umiejętność programowania.