Dla branży medycznej

BI
bi-medicine

 • Integracja danych systemów informatycznych
 • Integracja danych pomiędzy placówkami medycznymi
 • Analiza rentowności i efektywności, budżetowanie
 • Raporty porównawcze, statystyczne, detekcja anomalii
 • Weryfikacja danych medycznych

Dla branży medycznej

Rynek ochrony zdrowia był, jest i będzie obszarem ciągłego, dynamicznego rozwoju. Od osób zarządzających placówkami medycznymi wymagane jest, aby obserwowały, kontrolowały i w pewny, odpowiedzialny sposób sterowały pracą placówki bądź sieci placówek. Aby zadania zarządcze mogły być wykonywane wydajnie, a podejmowane decyzje były trafne, osoby je realizujące muszą mieć dostęp do sprawdzonej, rzetelnej informacji.

Co może skutecznie utrudnić dostęp do informacji zarządczej?

W swojej codziennej pracy placówki ochrony zdrowia używają kilku systemów informatycznych w celu gromadzenia i przetwarzania danych. Inny system wykorzystywany jest do ewidencji porad ambulatoryjnych, inny do rejestracji hospitalizacji, jeszcze inny do nadzorowania umów z personelem medycznym czy do rozliczeń finansowo księgowych. Praktyka pokazuje, że systemy te rzadko są ze sobą zintegrowane.

Brak integracji danych pomiędzy systemami oznacza, że pojęcia oznaczające w rzeczywistości te same wielkości (np. osoba personelu medycznego, pacjent, procedura ICD9, rozpoznanie ICD10 itd.) są w różnych systemach opisywane i identyfikowane różnie.

i
Jeśli w Państwa systemie nie ma możliwości, aby w łatwy i szybki sposób wykonać miesięczne zestawienie lekarzy wybranej specjalności, na którym zebrane będą wielkości informujące o: liczbie i wartości wykonanych porad, liczbie zleconych badań i kwocie wynagrodzenia, może to wynikać z braku integracji danych pomiędzy systemami.

Kolejną komplikacją może być geograficzne rozproszenie placówek wchodzących w skład sieci medycznej, co jest sytuacją często występującą u większych podmiotów. W takim przypadku, obok problemów związanych z integracją danych w ramach jednej placówki, pojawiają się nowe, związane z istnieniem kilku systemów ewidencjonujących ten sam rodzaj danych (np. kilka instalacji systemu ewidencji porad). Możliwą także jest sytuacja, w której część systemów informatycznych jest wykorzystywana przez placówki niezależnie, a część jest współdzielona.

Np
Przykład: każda placówka ma swoją instalację systemu ewidencji porad, a wszystkie placówki pracują na jednej instalacji systemu finansowo-księgowego i kadrowego.

medic-1

Hurtownia danych jako źródło danych dla raportów i analiz

Rozwiązaniem problemu integracji danych i tym samym uzyskanie spójnego i wiarygodnego źródła danych dla analiz i raportów jest zbudowanie centralnego repozytorium danych bazującego na idei hurtowni danych. W odróżnieniu od bazy danych, hurtownia danych przechowuje dane tak, aby jak najlepiej i jak najszybciej spełnić dowolne żądania raportowe.

Dane z systemów dziedzinowych są przenoszone do hurtowni danych przez proces ETL, który dba o ich poprawność, integralność oraz aktualność. Proces ETL może pobierać dane z dowolnej liczby źródeł, dzięki czemu koncepcja hurtowni danych nie jest ograniczona do danego systemu czy danego miejsca na mapie.
medic-2

i
Integracja danych pomiędzy systemami nie jest zadaniem łatwym i – uwzględniając wielkość zbiorów danych – na pewno nie może być wykonywana ręcznie. W ramach prac konieczne jest ustalenie reguł integracji, a nierzadko także wsteczne uzupełnienie danych w systemach dziedzinowych.

Warto jednak poświęcić czas i środki na przeprowadzenie integracji. Możliwość analizy na jednym zestawieniu, danych pochodzących z różnych systemów, a nawet różnych lokalizacji przynosi, nieosiągalną przed integracją, możliwość spojrzenia na pracę firmy jako całości, bez podziału na systemy czy lokalizacje.

Raportowanie i analizy klasy Business Intelligence

Utworzenie centralnego repozytorium danych raportowych (hurtowni danych) otwiera bardzo szerokie spektrum możliwości opracowania wiarygodnej, aktualnej i użytecznej informacji na podstawie zgromadzonych danych.

Zaletami raportowania BI bazującego na hurtowni danych są:

 • możliwość łączenia danych z różnych obszarów merytorycznych,
 • możliwość wykonywania zestawień przekrojowych,
 • możliwość odnoszenia danych z aktualnych okresów czasu do danych archiwalnych.

Np
Przykłady grup analiz dedykowanych dla placówek medycznych
Pacjenci.

 • Profil leczonych pacjentów (wiek, płeć, miejsce zameldowania).
 • Podział pacjentów na grupy wiekowe składające deklaracje POZ.
 • Liczba dzieci poniżej 1 roku życia było leczonych w danej placówce/placówkach.

Procedury medyczne ICD9.

 • Statystyka procedur.
 • Profil pacjentów, dla których wykonywane są procedury.
 • Rentowność procedur.

Rentowność poradni.

 • Czy dana poradnia jest rentowna? Jeśli nie – dlaczego? Których kosztów jest najwięcej?

Porównania poradni.

 • Porównania poradni o tym samym profilu działalności.
 • Porównanie działalności poradni na przestrzeni kilku lat.

Personel medyczny

 • Porównanie kosztów generowanych przez lekarzy podczas leczenia porównywalnych grup pacjentów.
 • Porównanie liczby zlecanych badań.

Przedstawione przykłady to zaledwie część z możliwych do opracowania analiz dla placówki medycznej. W powyższym wypunktowaniu nie ujęto raportów statystycznych, weryfikacyjnych, obserwacji realizacji planu i wielu innych.

Wypracowane analizy należy odpowiednio zaprezentować wyróżniając przypadki wymagające natychmiastowej uwagi. Wraz z rozwojem systemu raportowego rośnie liczba analiz, dlatego są one grupowane w postaci pulpitów raportowych o różnym poziomie dostępności dla użytkowników.

Informacje prezentowane w analizie mogą być wizualizowane w różny sposób, w zależności od potrzeb: tabela, tabela przestawna, wykres, miernik itd. Może to być jedna lub wiele form. Każdą analizę można eksportować do arkusza kalkulacyjnego w celu dokonania zmian.

iJeśli, pomimo posiadania gotowych pulpitów raportowych, operator będzie potrzebował własnej, autorskiej analizy wtedy może ją zbudować, zwizualizować i zapisać na własnym pulpicie samodzielnie.

Do wykonania tych czynności nie jest wymagana specjalistyczna wiedza informatyczna ani umiejętność programowania.