O nas

Polityka Prywatności i Plików Cookies

Polityka Prywatności i Plików Cookies 

Niniejsza Polityka Prywatności i Plików Cookies określa zasady pozyskiwania, przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisu i realizuje obowiązek informacyjny wynikającego z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane „RODO”.

Niniejsza Polityka określa także zasady przechowywania i dostępu do informacji na Urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies.

Definicje:

 1. Administrator – oznacza Systemy Przetwarzania i Integracji Danych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 2. Cookies – oznacza niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na Urządzeniu Użytkownika. 
 3. Formularze – oznacza formularze dostępne na stronach Serwisu, umożliwiające nawiązanie kontaktu z Administratorem.
 4. Kontrahent – Użytkownik, z którym Administrator podejmuje rozmowy w przedmiocie zawarcia Umowy lub z którym zawarł Umowę.
 5. Polityka – oznacza niniejszą Politykę prywatności plików cookies.
 6. Serwis oznacza serwis internetowy www.spiid.pl
 7. Urządzenie Użytkownika – oznacza elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 8. Użytkownik – oznacza osobę będącą użytkownikiem Serwisu
 9. Umowy – oznacza umowy zawarte lub negocjowane z Kontrahentami.

Obowiązek informacyjny:

Administratorem danych osobowych gromadzonych w ramach Serwisu jest firma Systemy Przetwarzania i Integracji Danych sp. z o.o. (dalej zwana „Administratorem”) z siedzibą w Rybniku, ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 9, 44-200 Rybnik, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy-KRS, pod numerem KRS 0000535640, posługującą się numerami NIP 6423188801 i REGON 360342581 z kapitałem zakładowym w wysokości 50 000 zł.

Dane kontaktowe:

adres pocztowy: Systemy Przetwarzania i Integracji Danych sp. z o.o., ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 9, 44-200 Rybnik,

adres e-mail: biuro@spiid.pl,

telefon kontaktowy: +48 502 373 576

Biuro obsługi Klienta czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Inspektor Ochrony Danych:

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – osobę, z którą można kontaktować się we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora oraz w sprawach korzystania z uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Imię i nazwisko: Katarzyna Koczy;

adres pocztowy: Systemy Przetwarzania i Integracji Danych sp. z o.o. Na ręce: Katarzyny Koczy Inspektor Ochrony Danych, ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 9, 44-200 Rybnik;

adres e-mail: IOD@spiid.pl;

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w ramach Serwisu:

1. Dane osobowe Użytkownika podane Formularzach w postaci: imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail do kontaktu – będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedź na otrzymane zapytanie. Podstawa prawna:

a. Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

b. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w postaci prawnie uzasadnionego interesu tj. przedstawienie produktów i usług w odpowiedzi na otrzymane zapytanie.

2. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane także w celu realizacji praw przysługujących Administratorowi lub w celu wykonania obowiązków. Podstawa prawna:

a. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

b. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

Dodatkowe cele przetwarzania to m.in. zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z usług, zapewnienia możliwości wyboru i zachowania ustawień personalizowanych, analitycznych i statystycznych, by ulepszać usługę. Podstawa prawna:

c. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora

Okres przechowywania danych osobowych:

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane lub do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu.

Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane mogą być przetwarzane w innym celu, w sytuacji gdy będzie istnieć ku temu podstawa prawna.

Odbiorcy danych:

Administrator będzie przekazywać dane osobowe wyłącznie podmiotom, które będą wykonywać dla niego usługi niezbędne do obsługi Serwisu. Podmiotami takim są zwłaszcza dostawcy następujących usług: dostawcy usług IT (w tym profesjonalne Data Center), poczty e-mail oraz kurierzy, księgowi, prawnicy. Administrator oświadcza, że przetwarzanie danych przez każdy z takich podmiotów odbywać będzie się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i zgodnie z poleceniami Administratora. Odbiorcy usług będą mieli dostęp tylko do takich danych jakie są niezbędne w celu realizacji przez nich usług.

Prawa Użytkownika

Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Użytkownik może także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz z prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych (wizerunek), Użytkownikowi przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszelkie prawa jakie przysługują Użytkownikowi będą wykonywane zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, a zwłaszcza przepisami RODO.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej).

Prawo wniesienia skargi do organu:

Informujemy, że w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na podstawie RODO, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

Pliki cookies

W celu prawidłowego działania Serwisu, na stronie Serwisu Administrator wykorzystuje następujące pliki Cookies ze względu na ich pochodzenie:

1) Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu. Cookies Administratora wykorzystywane są aby zapewnić prawidłowe korzystanie z Serwisu, w tym:

– zoptymalizować stronę Serwisu pod kątem urządzeń i przeglądarek, jakie najczęściej wykorzystują Użytkownicy;

– usprawnić proces korzystania z Serwisu, w tym celu pliki Cookies mogą zapamiętać podjęte przez Użytkownika decyzje na stronach Serwisu.

2) Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu. Cookies Zewnętrzne wykorzystywane są w celach analitycznych, marketingowych, społecznościowych oraz  w zakresie wyświetlania wideo. 

Cookies analityczne:

Z analitycznych plików cookies Administrator korzysta po to, aby ulepszyć funkcjonowanie Serwisu oraz mierzyć, nie identyfikując bezpośrednio danych osobowych Użytkownika, skuteczność podejmowanych działań marketingowych. W przypadku tego rodzaju plików cookies Administrator korzysta z rozwiązania:

 1. Google Analytics – rozwiązanie zapewniane przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Korzystanie z tego rozwiązania Administrator opiera na prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji Serwisu. 

Zgromadzone w ten sposób informacje mogą być przekazywane do serwerów w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Google przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie. Komisja Europejska uznała, iż przedsiębiorstwa posiadające certyfikat Privacy Shield zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych.

Więcej informacji na temat Google Analytics i plików cookies Google’a znajdziesz na stronie dostawcy usługi: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Użytkownik może zablokować przetwarzanie danych przez Google w ramach usługi Google Analitycs instalując wtyczkę do przeglądarki, która blokuje tę usługę. Wtyczka dostępna jest po adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 1. Hotjar – rozwiązanie zapewniane przez Hotjar Limited, Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta. Korzystanie z tego rozwiązania Administrator opiera na prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji Serwisu.

Możesz sprzeciwić się tworzeniu przez Hotjar Twojego profilu użytkownika, przechowywania przez Hotjar informacji na temat Twojego korzystania z naszej strony oraz wykorzystywania plików cookies Hotjar tutaj: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Hotjar, zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności Hotjar: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.

Cookies marketingowe:

Pliki Cookies wykorzystywane w celach marketingowych służą dopasowaniu treści i form reklam, wyświetlanych na stronach dostawcy usługi. W tym przypadku Administrator korzysta z rozwiązania:

Facebook Pixel – rozwiązanie zapewniane przez  Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. Działania w tym zakresie Administrator realizuje, opierając się na swoim prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług.

Facebook Pixel w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu przez Użytkownika z Serwisu. Zgromadzone w ten sposób informacje mogą być przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Facebook przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. Komisja Europejska uznała, iż przedsiębiorstwa posiadające certyfikat Privacy Shield zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych.

Informacje zbierane w ramach Facebook Pixel nie pozwalają Administratorowi na identyfikację Użytkownika. Administrator wie jedynie jakie dany Użytkownik podjął działania na stronach Serwisu. Facebook może łączyć jednak te dane z innymi danymi zebranymi w ramach korzystania przez Użytkownika z serwisu Facebook
i wykorzystywać takie informacje do własnych celów. Działania Facebook w tym zakresie są niezależne od Administratora. Użytkownik posiadający konto w serwisie Facebook może zarządzać swoimi ustawieniami prywatności na stronie  https://www.facebook.com/privacy/explanation . 

Cookies społecznościowe:

Na stronie Serwisu używana jest wtyczka udostępniana przez serwis społecznościowy Facebook. W konsekwencji wyświetlając stronę Serwisu przeglądarka Użytkownika nawiąże bezpośrednio połączenie z serwerem Facebook. W przypadku gdy Użytkownik wchodząc na stronę Serwisu jest równocześnie zalogowany w serwisie Facebook, Facebook będzie w stanie powiązać odwiedzenie Serwisu z danymi Użytkownika w serwisie Facebook. 

W ramach cookies społecznościowego Facebook, Administrator korzysta z usługi Facebook Wtyczka Messenger, która służy do czatu z Użytkownikiem. Wtyczka Messenger jest powiązana z kontem Użytkownika w serwisie Facebook.com

Jeśli Użytkownik nie chce, aby serwis Facebook przyporządkował dane zebrane poprzez wyświetlenie Serwisu, Użytkownik powinien przed wejściem na stronę Serwisu wylogować się z serwisu Facebook. Użytkownik może skorzystać także z wtyczek do przeglądarki, które blokują ładowanie się wtyczek Facebook. 

Cookies związane z wideo:

 1. You Tube – Serwis korzysta z zainstalowanego przycisku YouTube oraz możliwości odtworzenia video z YouTube bezpośrednio na stronach Serwisu. Usługodawcą YouTube jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA,

W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google powiązane z usługą YouTube. W tym zakresie pliki cookies załadowane zostaną do Urządzenia Użytkownika w przypadku odtworzenia nagrania wideo. W przypadku braku zgody na załadownie tych plików cookies, Użytkownik powinien zaniechać odtwarzania nagrań wideo zagnieżdżonych na stronach Serwisu. 

Jeśli Użytkownik nie chce, aby serwis YouTube i jego administrator Google przyporządkował dane zebrane poprzez wyświetlenie nagrania wideo na stronach Serwisu, Użytkownik powinien przed odtworzeniem nagrania wylogować się z serwisu YouTube/Google. Użytkownik może skorzystać także z wtyczek do przeglądarki, które blokują ładowanie się wtyczek YouTube/Google. 

 1. Vimeo – Serwis wykorzystuje także narzędzie do integracji (embedowania) w serwisie filmów zwane Vimeo. Dostawcą Vimeo jest firma Vimeo, LLC, z siedzibą pod adresem 555 West 18th Street, Nowy Jork, Nowy Jork 10011.

W przypadku wejścia na stronę Serwisu, na której byłby zaimplementowany film z wykorzystaniem Vimeo, dojdzie do nawiązania połącznia z serwerami Vimeo. Vimeo otrzymuje informację którą ze stron Serwisu odwiedził użytkownik. Ponadto Vimeo otrzymuje także adres IP Użytkownika. 

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://vimeo.com/privacy.

Rodzaje plików cookies ze względu na ich trwałość:

Niektóre używane przeze Administatora Coookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne pliki Cookies są zachowywane na  urządzeniu końcowym Użytkownika i umożliwiają Administratorowi rozpoznanie przeglądarki Użytkownika przy kolejnym wejściu na stronę Serwisu (trwałe cookies).

Bezpieczeństwo

Mechanizmy składowania i odczytu nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. W przypadku Cookie własnych za ich bezpieczeństwo odpowiada Administrator Serwisu, który gwarantuje, że są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników. W przypadku Cookies zewnętrznych, za ich bezpieczeństwo odpowiadają wskazane w niniejszej Polityce podmioty. 

Informacja o plikach cookies:

Podczas pierwszej wizyty na stronie Serwisu Użytkownikowi wyświetlana jest  informacja na temat stosowania plików Cookies. Wyświetlona informacja zawiera odnośnik do niniejszej Polityki. Akceptacja tej informacji spowoduje, iż utworzony zostanie plik cookies, który potwierdzi akceptację tej informacji. Dzięki temu informacja ta nie będzie ponownie wyświetlana Użytkownikowi, o ile nie usunie on ze swojego Urządzenia odpowiedzialnego za to pliku cookies.

Zmiana ustawień przeglądarki

Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych dopuszczają zwykle zapisywanie plików cookies
w urządzeniach końcowych użytkowników stron internetowych. Ustawienia te mogą jednak zostać zmienione przez Użytkownika.

Administrator informuje, że zgodnie z przepisami ustawy prawo telekomunikacyjne, zgoda użytkownika na przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika, może być wyrażona przez użytkownika również za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu końcowym. 

W przypadku zatem gdyby Użytkownik nie chciał wyrazić takiej zgody, powinien dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej. 

Szczegółowe informacje w zakresie zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oraz ich usunięcia uzyskać można na oficjalnej stronie internetowej konkretnej przeglądarki.